Ouderbetrokkenheid & Contributie

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn.  Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Het is voor uw kind van groot belang dat u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.

Vanuit de school informeren we u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden contact met ouders via het weekbericht, de website, ouderavonden, inloop ’s ochtends, oudergesprekken e.d.

Oudertevredenheidsonderzoek

In het voorjaar 2017 heeft de St. Antoniusschool een tevredenheidspeiling gehouden onder leerlingen, ouders en medewerkers. De uitslag van deze enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders de St. Antoniusschool waarderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school geven is een 7,5.

De zorg en aandacht die de school voor de leerlingen heeft is voor ouders het belangrijkste motief om voor de St. Antoniusschool te kiezen. Volgens 91% van de ouders staat de school goed bekend in de wijk. 77 procent van de ouders vindt de schriftelijke informatie aantrekkelijk en voor 71% van de ouders is het goed duidelijk wat de school te bieden heeft.

91% van de ouders geeft aan zich goed thuis te voelen op de St. Antoniusschool (landelijk is dit 87%), 95% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan  en 85% van de ouders zou onze school aan andere ouders aanraden.

Conclusie
We concluderen dat de St. Antoniusschool een school is waar veel ouders voor kiezen. Er wordt voor onze school gekozen omdat we een school zijn met een kloppend hart. We willen de kinderen op de best mogelijke manier en met inzet van alle middelen die tot onze beschikking staan onderwijs op maat bieden. Dit samen met de ouders en met betrokken instellingen.

Samen sterk voor ieder kind!