Ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs vraagt van scholen dat ze zich helder en transparant positioneren en aangeven op welke manier zij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Maar ook dat ze duidelijk maken waar zij hun grenzen trekken en op welk moment de school verwijst naar andere onderwijsvormen.

Dit kwaliteitsprofiel omschrijft de kaders van de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan (passend) onderwijs, toelating, afwijzing en procedures. Aan de hand hiervan kan de school en de ouders een afweging maken of dit aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van het kind.

Grondslag van onze werkwijze is een handelings- en oplossingsgerichte houding waarbij we kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. Onderwijs is een systeem waarin de verschillende factoren elkaar, in een cyclus van oorzaak en gevolg, voortdurend wederzijds beïnvloeden. Kinderen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook! Wij kijken dus naar dit kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. De pedagogisch-didactische aanpak van de leerkracht, de gehanteerde methodes, de opdrachten, de sfeer in de groep en de ondersteuning van thuis uit doen er toe.

Als je de draagkracht van leraren vergroot, kan aan de onderwijsbehoeften van meer kinderen tegemoet gekomen worden. Die draagkracht kun je vergroten door uit te gaan van de professionele kracht van de leerkracht. De leraar kan uitleggen wat er in de klas gebeurt, hoe het gebeurt en waarom het gebeurt. Hij kent zijn werk, heeft erover nagedacht en weet dus wat hij als leraar waard is.

Om dit te bewerkstelligen, is binnen de scholen van de stichting een structuur aangebracht in werkwijze, planning en ondersteuning gebaseerd op een cyclisch proces. Door het invoeren en afstemmen van uniforme formulieren, protocollen en het gebruik van het leerlingvolgsysteem ParnasSys is het systeem ondersteunend aan datgene waar het om gaat: de onderwijsprocessen.

We gaan ervan uit dat kinderen verschillend, dus uniek zijn. Ons onderwijs moet dus tegemoet komen aan die verschillen. We willen ons onderwijs zo inrichten dat het zo passend mogelijk is voor elk kind.

Het handboek onderwijsondersteuning geeft een beeld hoe het onderwijs er in de praktijk uit ziet. We werken constant aan de verbetering van de verschillende aspecten van het onderwijs. Dit document zal dus ook jaarlijks bijgesteld worden, n.a.v. bevindingen en ontwikkelingen.

In het Schoolspecifieke deel 2015-2016 behorend bij het handboek onderwijsondersteuning beschrijven we de huidige situatie van de st. Antoniusschool.

In het Schoolprofiel st Antoniusschool laten we zien wat we te bieden hebben. Wie en/ of wat wij zijn en waar we voor staan? Wat onderscheidt ons van andere scholen in de buurt?