Kennismakingsgesprek en inschrijving

Als u zich oriënteert op een geschikte school voor uw kind, hoort daar een bezoekje aan de school bij; u wilt weten, hoe het 'daarbinnen' toegaat en of de pedagogische visie en de sfeer passen bij uw beeld van opvoeden en bij de aard van uw kind.

We nodigen u uit om onder het genot van een kopje koffie of thee de algemene informatie over de school te horen van de directeur. Daarna beginnen we aan een rondleiding door het gebouw, waarbij u ons team en de kinderen aan het werk kunt zien in hun dagelijkse praktijk. Aan de hand van wat we zien, wordt de uitleg vervolgd. Uiteraard is er genoeg gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wennen
Ongeveer vier weken voordat het kind officieel wordt ingeschreven en voor het eerst op onze school komt maakt de leerkracht, waar het kind bij in de groep komt, een afspraak met ouders voor een kennismakingsbezoek. Vervolgens krijgt het kind een uitnodiging met daarop vermeld wanneer het op school mag komen en in welke groep het geplaatst is. In de periode voorafgaand aan de vierde verjaardag van het kind mag het komen “wennen”. In overleg met de groepsleerkracht(en) worden hiervoor maximaal 4 dagdelen afgesproken.

Het is goed om te weten dat wij geen nieuwe kinderen laten wennen en beginnen op school in december en ook niet een maand voordat de zomervakantie begint. Dit i.v.m. de drukte in de groepen in  deze perioden.

De groepen worden door het team samengesteld. De groepsindeling is een weloverwogen keuze. Evenwicht, balans en een gemengde samenstelling van de groepen zijn daarbij onze uitgangspunten. Speciale verzoeken voor plaatsing in een groep, of bij een bepaalde juf of andere kind(eren), worden beoordeeld op noodzaak. We kunnen hiervoor informatie inwinnen bij voorschoolse instanties of het consultatiebureau.

Aanmelden

Mocht u besluiten om uw kind aan te melden, dan kunt u hiervoor het aanmeldformulier downloaden. Bij dit formulier zitten tevens de ouderverklaring en een toestemmingsformulier voor het publiceren van beeldmateriaal gevoegd.Deze ingevulde formulieren kunt u, na ondertekening door beide ouders, inleveren op school.

Toestemming publicatie beeldmateriaal

In het kader van de AVG, die sinds mei 2018 van kracht is, zijn wij verplicht om ouders toestemming te vragen voor het publiceren van beeldmateriaal. Uitleg hierover vindt u in het bestand 'toestemming publicatie beeldmateriaal', wat is toegevoegd aan het aanmeldformulier.