Over ons

De St. Antoniusschool wordt herkend als een plezierige en gezellige school, die waarden en normen hoog in het vaandel heeft staan, waar het pedagogisch klimaat goed is, die aandacht heeft voor zorgleerlingen en die goede resultaten weet te behalen. Het team is betrokken, vakbekwaam, heeft passie voor de school en straalt stabiliteit en warmte uit.

Zowel leerlingen als ouders voelen zich thuis op school. De St. Antoniusschool hecht grote waarde aan communicatie. Vanuit de Katholieke identiteit is er echte aandacht voor elkaar, die zich uit in het goed luisteren naar elkaar. Het inloopmoment in de ochtend draagt bij aan een open en snelle communicatie.

Op de St. Antoniusschool zien we kinderen die toegroeien naar stabiele persoonlijkheden met zelfvertrouwen. Ze lachen, luisteren naar elkaar, zijn betrokken en geven spontaan complimenten aan elkaar. Iedereen mag zichzelf zijn bij ons.

De gezamenlijke vieringen zijn een belangrijk onderdeel van de school. Met elkaar staan we stil bij belangrijke momenten in het leven. Er vinden veel kringgesprekken plaats waarin aandacht is voor waarden en normen en waarin kinderen leren hun mening te geven of bij te stellen. In deze mooie gesprekken worden zeer waardevolle dingen gedeeld. De methode ‘Trefwoord’ zorgt voor een goede input voor deze gesprekken. Ook het anti-pestprogramma KIVA draagt hier duidelijk aan bij.

De school is innovatief in het onderwijs. Er is steeds meer aandacht voor nieuwe vaardigheden die van belang zijn voor kinderen in de toekomst. Er wordt veel aandacht besteed aan de sfeer in school, waarbij we ervoor proberen te zorgen dat iedereen zich veilig voelt zodat ze zichzelf kunnen zijn. Het welbevinden van iedereen en het over en weer betrokken zijn op elkaar is een groot goed en wordt gezien als een voorwaarde om je veilig te voelen en van daaruit goed te kunnen ontwikkelen. 

Missie & Visie

Missie
Wij onderwijzen vanuit een innerlijke bewogenheid elk kind met zijn of haar unieke talenten naar een toekomst waar passende nieuwe kansen en mogelijkheden liggen.

De hoofdtaak van de St. Antoniusschool is vanuit een Katholieke traditie kwalitatief goed onderwijs bieden. Dit gebeurt in een veilige, gemoedelijke sfeer, op een manier waarbij zoveel mogelijk op ieder individueel kind wordt toegespitst en waarbij school en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind wordt net zoveel belang gehecht als aan de cognitieve ontwikkeling, zodat de leerlingen na acht jaar klaar zijn voor het voortgezet onderwijs dat bij hun mogelijkheden past.

Visie
Wij zijn een Katholieke school en wij vinden het belangrijk woorden te geven aan de inhoud van Katholiek onderwijs en de Katholieke cultuur. Wij staan voor een open en transparant beleid en hechten waarde aan een heldere communicatie. In onze visie ondersteunen school en ouders elkaar om de gedeelde opvoedings- en vormingsdoelen te verwezenlijken. In dit zogenaamde educatief partnerschap speelt ouderbetrokkenheid een grote rol. Eveneens vinden we het van groot belang de kinderen bij de ontwikkeling van de school te betrekken.

Wij willen investeren in eigentijds onderwijs, waarmee we kinderen voorbereiden op de toekomst. Wij vinden dat een professionele, innovatieve cultuur, waarbij mensen goed samenwerken met elkaar, goed communiceren en continu leren van én met elkaar, hierom een belangrijke prioriteit heeft.
 
Om voor alle kinderen een goede toekomst mogelijk te maken zal het inzetten op goed eigentijds onderwijs en ook vooral op goed taal-/lees- en rekenonderwijs blijvend van belang zijn. Om een gedegen basis te creëren hechten wij, naast het behalen van de doelen op de kernvakken, grote waarde aan de 21e-eeuwse vaardigheden:

  • Samenwerken
  • Sociale en culturele vaardigheden
  • Communiceren
  • Probleemoplossend vermogen
  • Kritisch denken
  • Creativiteit
  • ICT-geletterdheid 
Lees verder »

Identiteit

Wij zijn een Katholieke basisschool die haar identiteit ontleent aan de Bijbel en de daarin beschreven levenswijze en levensvisie van Jezus van Nazareth. Wij zien het geloof niet als een pakket waarheden, maar als een levenshouding, een manier van omgaan met elkaar. Vanuit deze levenshouding kennen wij het belang van waarden en normen een grote waarde toe.

Kernwaarden
Wij hechten waarde aan een positief schoolklimaat vanuit de pedagogische basisbehoeften; relatie, competentie en autonomie. Een aantal kernwaarden legt hierin de basis voor onze identiteit. Respect, betrokkenheid, vertrouwen, ruimte en veiligheid.

Respect en betrokkenheid komen in de praktijk naar voren, in onze wens mét en ván elkaar te leren. Om optimaal tot ontwikkeling te kunnen komen is vertrouwen nodig, samen werken en elkaar los te kunnen laten.

Dit doen we door elkaar ruimte te geven en door leerlingen (mede-)verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces te geven. De laatste zeer belangrijke waarde is veiligheid. Dit komt vooral naar voren in acceptatie van de ander en in het creëren van een veilige sfeer op school.

Identiteit in de praktijk
Iedere dag starten we met een gebed en met Trefwoord. Een methode voor dagopeningen met focus op identiteit en levensbeschouwing. De ene dag lezen we een (bijbel)verhaal, de andere dag gaan we in gesprek over de toepassing van deze verhalen.

’s Middags, voorafgaande aan de lunch, wordt er ook in de klas gebeden. Naast de christelijke traditie is er ook aandacht voor andere geloven en religieuze gebruiken.

Vieringen
Wij vinden het als school belangrijk om samen te vieren. Wij staan niet alleen stil bij kerkelijke feesten als Kerst en Pasen, maar ook bij andere gelegenheden zoals St. Maarten en de Kinderboekenweek.

Onze school heeft een eigen plaats in de katholieke gemeenschap van Sappemeer: de parochie. Parochie en school kunnen elkaar op levensbeschouwelijk gebied voeden.

Lees verder »